• ساعت : ۹:۱۲:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ 
مقاله علمی با عنوان" Sensory and nutritional attributes of Persian walnut kernel influenced by maturity stage, drying method, and cultivar rice" توسط آقای دكتر علیرضا نبی پور به چاپ رسیده است.

مقاله علمی با عنوان" Sensory and nutritional attributes of Persian walnut kernel influenced by maturity stage, drying method, and cultivar rice" توسط آقای دكتر علیرضا نبی پور عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج كشور معاونت مازندران در مجله "Journal of Food Processing and Preservation" در سال 2021 به چاپ رسیده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0