• ساعت : ۲۲:۹:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 97
اولین بذرپاشی بذر الیت در معاونت مؤسسه برنج كشور

بذر پاشی بذر الیت در روز شنبه مورخ نهم فروردین 1399 در معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور انجام شد. 

روابط عمومی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0