• ساعت : ۲۲:۳۰:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ 
مقاله علمی و پژوهشی با عنوان "ارزیابی بیماریزایی چند گونه Fusatium جدا شده از بذر برنج در آزمایشگاه و ردیابی میزان انتقال بیماری پوسیدگی طوقه برنج توسط بذر" توسط آقای دكتر وحید خسروی، عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات برنج معاونت مازندران، در مجله بیماریهای گیاهی، جلد 55، شماره 3، سال 1398 به چاپ رسید.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0