• ساعت : ۱۳:۳۲:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ 
مقاله علمی-پژوهشی با عنوان "بیان ژن كیتیناز، بتا-1 و 3 گلوكوناز و پراكسیداز در برنج تحت تیمارهای قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باكتری های آنتاگونیست و القاء كننده مقاومت و سیلیكات پتاسیم" توسط آقای دكتر مهدی رستمی عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات برنج معاونت مازندران، در مجله، آفات و بیماری های گیاهی، در جلد 87، شماره 1، تابستان 98 به چاپ رسید.
موسسه تحقیقات برنج
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0