• ساعت : ۱۳:۱۵:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ 
مقاله‌ای با عنوان "مطالعه فعالیت لیپوكسی‌ژناز و فنیل آمونیالیاز در برنج تحت تنش قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باكتری آنتاگونیست و القاءكننده‌های مقاومت" با همكاری دكتر مهدی رستمی در مجله مهار زیستی در گیاه‌پزشكی، جلد ششم، شمارة یك، سال 97 به‌چاپ رسید.

مقاله‌ای با عنوان "مطالعه فعالیت لیپوکسی‌ژناز و فنیل آمونیالیاز در برنج تحت تنش قارچ عامل بیماري سوختگی غلاف، باکتري آنتاگونیست و القاءکننده‌هاي مقاومت" با همکاری دکتر مهدي رستمی در مجله مهار زیستی در گیاه‌پزشکی، جلد ششم، شمارة یک، سال 97 به‌چاپ رسید.


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0