• ساعت : ۷:۶:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ 
مقاله‌ای با عنوان "اختصاصیت میزبانی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه‌های قارچ Pyricularia oryzae بدست آمده از میزبان‌های مختلف در ایران " با همكاری دكتر علی مومنی از اعضای هیات علمی معاونت در مجله زراعت بیماری‌های گیاهی جلد 54، شماره چهار به‌چاپ رسید.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0